Empleos de manpower s a de c v

Filtros
para manpower s a de c v, Mexico
Empleos: 1 - 20 de 423

Vendedor - Tiempo Completo / G

Manpower,Juárez

- Comisiones del 60% - Transporte y uniformes - Tablet y celular - PAGOS PUNTUALES I N G R E S O S S E M A N A L E S D E $1,800 A $2,500 ACTIVIDADES A REALIZAR: V e n t a s e n

hace 8 minutos
Conoce mas

Vendedor - Tiempo Completo / G

Manpower,Estado de Nuevo León

- Comisiones del 60% - Transporte y uniformes - Tablet y celular - PAGOS PUNTUALES I N G R E S O S S E M A N A L E S D E $1,800 A $2,500 ACTIVIDADES A REALIZAR: V e n t a s e n C

hace 5 horas
Conoce mas

Promotor/A Vendedor - Tiempo Completo

Manpower,Estado de Nuevo León

E M A N A L E S D E $1,800 A $2,500 ACTIVIDADES A REALIZAR: V e n t a s e n C a m p o REQUISITOS: - Secundaria concluida - Disponibilidad de Horario - Gusto por las ventas POSTÚLATE O ENVÍA TUS DATOS PARA UNA ENTREVISTA Lic. Lilibeth Gutiérrez

hace 5 horas
Conoce mas

Vinpearl Hu?

VINPEARL HOTEL & RESORTS - T?P ?OÀN VINGROUP,Chihuahua

canteen, nh?n l??ng chuy?n kho?n cu?i tháng Công vi?c v? sinh, quét d?n hành lang, s?nh, khu v?c công c?ng...??m b?o m? quan Làm vi?c t?i khách s?n Vinpearl s? 50 Hùng V??ng, Hu

hace 3 horas
Conoce mas

[VINPEARL] Tr??ng b? ph?n bu?ng phòng / Housekeeping Manager

VINPEARL HOTEL & RESORTS - T?P ?OÀN VINGROUP,Chihuahua

Làm vi?c t?i: ??a Ch? M?c l??ng: M?c Th?a Thu?n MÔ T? CÔNG VI?C Xây d?ng tiêu chu?n v? sinh cho c? s? thu?c qu?n lý:Liên t?c tìm tòi, c?p nh?t ki?n th?c chuyên môn m?i v

hace 3 horas
Conoce mas

Nhân viên Viên T? V?n Tín D?ng Tr? Góp t?i Tân Uyên, Thu?n An, D? An,

Mirae Asset,Chihuahua

1. Ti?p c?n khách hàngCh? ??ng ti?p c?n khách hàng và gi?i thi?u các d?ch v? c?a Mirae Asset.Thu th?p thông tin khách hàng.T? v?n cho khách hàng trong quá trình l?a ch?n s?n

hace 3 horas
Conoce mas

Nhân viên kinh doanh OTAs

NOVATEL & APARTMENT,Chihuahua

Nghiên c?u và ?? xu?t các ph??ng án phát tri?n các kênh OTAs phù h?p v?i khách s?n Báo cáo k?t qu? công vi?c th??ng xuyên cho qu?n lý Các công vi?c khác do qu?n lý khách s?n giao

hace 3 horas
Conoce mas

Vendedor Tiempo completo G

Manpower,Benito Juárez

y uniformes Tablet y celular PAGOS PUNTUALES I N G R E S O S S E M A N A L E S D E 1,800 A 2,500ACTIVIDADES A REALIZARV e n t a s e n C a m p oREQUISITOS Secundaria concluida

hace 5 horas
Conoce mas

Vendedor - Tiempo completo / G

Manpower,Juárez

- Comisiones del 60%- Transporte y uniformes- Tablet y celular- PAGOS PUNTUALES I N G R E S O S S E M A N A L E S D E $1,800 A $2,500ACTIVIDADES A REALIZAR:V e n t a s e n C a m p

hace 5 horas
Conoce mas

Promotora vendedor Tiempo completo

Manpower,Benito Juárez

A 2,500ACTIVIDADES A REALIZARV e n t a s e n C a m p oREQUISITOS Secundaria concluida Disponibilidad de Horario Gusto por las ventas POSTÚLATE O ENVÍA TUS DATOS PARA UNA ENTREVISTALic. Lilibeth Gutiérrez

hace 5 horas
Conoce mas

Export Sales

CÔNG TY TNHH GU VI?T,Estado de Tamaulipas

?u c?a khách hang; Ti?n hành t? v?n và ?àm phán v?i ??i tác n??c ngoài v? nhu c?u nh?p kh?u các s?n ph?m c?a công ty (giá c?, quy cách s?n ph?m,..), các yêu c?u logistic (ph

hace 3 horas
Conoce mas

Administrativo/a en en SONAX S. A. DE C. V. Ciudad de México

SONAX S. A. DE C. V.,Ciudad de México

Solicita: Becario en Derecho 8000 mensuales Medio tiempo (horarexible). Si estas interesado en adquirir experiencia y ampliar tus conocimientos ¡Está oportunidad es...

hace 19 minutos
Conoce mas

[VINPEARL Phú Qu?c] SALE MANAGER

VINPEARL HOTEL & RESORTS - T?P ?OÀN VINGROUP,Chihuahua

Nghiên c?u phát tri?n th? tr??ng ?Nghiên c?u phát tri?n các s?n ph?m, d?ch v? m?i. ?? xu?t các gi?i pháp nâng cao hi?u qu? kinh doanh cho Kh?i/Vùng/B? ph?n & c? s? (theo ph?m

hace 3 horas
Conoce mas

[Lavender Hotel] Th?c t?p sinh Bu?ng Phòng / Housekeeping Traniee

MELIA SAIGON,Chihuahua

Làm vi?c t?i: ??a Ch? M?c l??ng: M?c 3 - 5 Tri?u MÔ T? CÔNG VI?C - Chu?n b? bu?ng tr??c khi khách ??n. D?n d?p phòng khi khách ?i. D?n d?p các khu v?c khác c?a Khách s?n

hace 3 horas
Conoce mas

Promotor/a vendedor - Tiempo completo

Manpower,Juárez

E S D E $1,800 A $2,500ACTIVIDADES A REALIZAR:V e n t a s e n C a m p oREQUISITOS:- Secundaria concluida- Disponibilidad de Horario- Gusto por las ventas POSTÚLATE O ENVÍA TUS DATOS PARA UNA ENTREVISTALic. Lilibeth Gutiérrez

hace 5 horas
Conoce mas

Thi?t K? ?? Ho? (Graphic Designer)

CÔNG TY TH?I TRANG 4MEN,Estado de Tamaulipas

?i. S? d?ng t?t Photoshop và các ph?n m?m chính s?a ?nh t??ng ???ng. Có trách nhi?m v?i công vi?c, ch?m ch?, ch?u khó tìm tòi h?c h?i nh?ng xu h??ng m?i. Hoàn thành công vi?c

hace 3 horas
Conoce mas

Nhân viên thi?t k? Graphic Design

CÔNG TY VTC ONLINE,Estado de Tamaulipas

Làm vi?c t?i: 18 Tam Trinh, Qu?n Hai Bà Tr?ng, Hà N?i Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Premier HTML js MÔ T? CÔNG VI?C Thi?t k? logo, website, banner d?ch v? Ch?nh s

hace 3 horas
Conoce mas

Nhân Viên Marketing

CÔNG TY TNHH K? THU?T TRUNG M?,Campeche

?p v?i chi?n l??c Marketing t?ng th? cho s?n ph?m, th??ng hi?u c?a công ty. Th?ng kê, phân tích s? li?u doanh thu- chi phí và ?ánh giá hi?u qu? các chi?n d?ch qu?ng cáo/truy?n

hace 3 horas
Conoce mas

?i?u ph?i viên F&B

ONE OPERA DANANG HOTEL,Chihuahua

,... H? tr? ?i?u ph?i công vi?c c?a b? ph?n N?i dung chi ti?t trao ??i sau YÊU C?U CÔNG VI?C Kinh nghi?m ? v? trí t??ng ???ng trong các khách s?n ho?c khu ngh? mát cao c?p. Hòa

hace 3 horas
Conoce mas
Recibe notificaciones sobre nuevos trabajos de acuerdo a la consulta manpower s a de c v, Mexico
Menu